CO2 prestatieladder

 De CO2-Prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-emissie in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om het bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich richten op energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is terug te vinden op website (www.skao.nl) van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), die de CO2-Prestatieladder beheert. EcoLoss Project BV is vanuit EcoLoss Beheer BV gecertificeerd en heeft het CO2-Bewust certificaat, niveau 5 hiervoor verkregen. Onderstaand wordt toegelicht hoe dit door EcoLoss wordt georganiseerd.

Invalshoek A: Inzicht

Inzicht EcoLoss Beheer BV heeft haar CO2-footprint bepaald aan de hand diverse gegevensbronnen. Het verbruik wordt nauwlettend geadministreerd met behulp van een daartoe ontwikkeld registratieprogramma. Hierdoor is een compleet inzicht verkregen op scope I en II niveau. De resultaten zijn verwoord in het document “A. Emissie inventaris”, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en hiernaast is te downloaden.

Invalshoek B: Reductie

Aan de hand van de Emissie inventaris heeft EcoLoss Beheer BV de kwantitatieve reductiedoelstelling bepaald om in de periode 2016-2021 haar CO2-emissie met 10% te verminderen, waarbij 2016 wordt aangehouden als basisjaar. Om dit te bereiken is een “B. Energie Management Actieplan” opgesteld, waarin onder meer het verbeterproces is vastgelegd, alsmede de doelstellingen en te nemen maatregelen. Dit document wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

Invalshoek C: Transparantie

EcoLoss Beheer BV communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstelling. Dit vindt o.a. plaats middels deze publicatie op de website, maar ook op de website van SKAO. Om een correcte communicatie over de voortgang en prestaties in het kader van de CO2-Prestatieladder te waarborgen is een “C. Communicatieplan” opgesteld. Hierin zijn de betrokken interne en externe stakeholders vastgelegd, alsmede de wijze waarop met hen wordt gecommuniceerd. Het Communicatieplan wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

Invalshoek D: Participatie

EcoLoss Beheer BV heeft zich op de hoogte gesteld van welke sector- en keteninitiatieven er zijn op het gebied van CO2-reductie. Deze zijn geïnventariseerd, waarna is besloten om aansluiting te zoeken bij één van deze initiatieven. In het document ”D. Sector- en keteninitiatieven” is dit nader uitgewerkt en aantoonbaar gemaakt. Om deel te kunnen nemen aan dit initiatief is er door de directie afdoende budget beschikbaar vrijgemaakt. Dit document wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.