Over Ecoloss

CO2 - Prestatieladder


De CO2-Prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-emissie in kaart te brengen en te verminderen, waarbij bewust handelen in de bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten centraal staat. Binnen de organisatie is het proces behorend tot de certificering volgens het Handboek CO2-Prestatieladder doorlopen, waarna door de certificerende instelling het CO2-Bewust certificaat is toegekend.
Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is terug te vinden op website (www.skao.nl) van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), die de CO2-Prestatieladder beheert.

Invalshoek A: Inzicht


De organisatie heeft haar CO2-footprint bepaald aan de hand diverse gegevensbronnen. Hierdoor is een compleet inzicht verkregen. Het verbruik wordt nauwlettend geadministreerd met behulp van een daartoe ontwikkeld registratieprogramma. De resultaten worden verwoord in het document “A. Emissie inventaris”, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en hiernaast is te downloaden.

Ten behoeve van Niveau 5 van de CO2-Prestatieladder is de vanaf 2020 de omvang van de materiële emissie van de ketenpartners (scope 3) bepaald. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het document “A. Emissie inventaris”. Tevens is een Ketenanalyse uitgevoerd op een van de ketenpartners. Dit document is hiernaast tevens te downloaden.

Invalshoek B: Reductie


De organisatie heeft aan de hand van de Emissie inventaris kwantitatieve reductiedoelstelling bepaald voor een vastgestelde periode, gerelateerd aan de omzet. Om dit te borgen is het document “B. Energie Management Actieplan” opgesteld, waarin onder meer het verbeterproces is vastgelegd, alsmede de (kwantitatieve) doelstellingen en te nemen maatregelen. Dit document wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

Invalshoek C: Transparantie


De organisatie communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstelling. Dit vindt o.a. plaats middels deze publicatie op de website. Om een correcte communicatie in dit proces te borgen is het document “C. Communicatieplan” opgesteld. Hierin zijn de betrokken interne en externe stakeholders vastgelegd, alsmede de wijze waarop met hen wordt gecommuniceerd. Het Communicatieplan wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

Invalshoek D: Participatie


De organisatie heeft zich op de hoogte gesteld van welke sector- en keteninitiatieven er zijn op het gebied van CO2-reductie. Deze zijn geïnventariseerd, waarna is besloten om aansluiting te zoeken bij één van deze initiatieven. In het document ”D. Sector- en keteninitiatieven” is dit nader uitgewerkt en aantoonbaar gemaakt. Om deel te kunnen nemen aan dit initiatief is er door de directie afdoende budget beschikbaar vrijgemaakt. Dit document wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.