Over Ecoloss

Certificering


EcoLoss Project BV is voor de uitvoering van haar werkzaamheden gecertificeerd voor de volgende normen:

  • CO2 – Prestatieladder
  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • VCA**
  • BRL SIKB 7000

Jaarlijks vinden zowel interne audits door daartoe opgeleide interne auditoren van EcoLoss plaats, als externe audits door de certificerende instelling. Op deze pagina treft u per certificering achtergrondinformatie en aan de rechterzijde zijn de certificaten voor u te downloaden.

CO2 – Prestatieladder


EcoLoss Beheer BV is bezig met de implementatie en certificering van de CO2-Prestatieladder. Zodra een onderdeel beschikbaar is, zal het bijhorende document hier als download worden geplaatst.

De CO2-Prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-emissie in kaart te brengen en te verminderen. Het gaat om het bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Bedrijven moeten zich richten op energiebesparing en efficiënt gebruik maken van materialen en duurzame energie.

Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is terug te vinden op website (www.skao.nl) van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), die de CO2-Prestatieladder beheert. EcoLoss Project BV is vanuit EcoLoss Beheer BV gecertificeerd en heeft het CO2-Bewust certificaat, niveau 3 hiervoor verkregen. Onderstaand wordt toegelicht hoe dit door EcoLoss wordt georganiseerd.

 

Invalshoek A: Inzicht

Inzicht EcoLoss Beheer BV heeft haar CO2-footprint bepaald aan de hand diverse gegevensbronnen. Het verbruik wordt nauwlettend geadministreerd met behulp van een daartoe ontwikkeld registratieprogramma. Hierdoor is een compleet inzicht verkregen op scope I en II niveau. De resultaten zijn verwoord in het document “A. Emissie inventaris”, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en hiernaast is te downloaden.

Invalshoek B: Reductie

Aan de hand van de Emissie inventaris heeft EcoLoss Beheer BV de kwantitatieve reductiedoelstelling bepaald om in de periode 2016-2021 haar CO2-emissie met 10% te verminderen, waarbij 2016 wordt aangehouden als basisjaar. Om dit te bereiken is een “B. Energie Management Actieplan” opgesteld, waarin onder meer het verbeterproces is vastgelegd, alsmede de doelstellingen en te nemen maatregelen. Dit document wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

Invalshoek C: Transparantie

EcoLoss Beheer BV communiceert structureel intern en extern over haar CO2-footprint en de kwantitatieve reductiedoelstelling. Dit vindt o.a. plaats middels deze publicatie op de website, maar ook op de website van SKAO. Om een correcte communicatie over de voortgang en prestaties in het kader van de CO2-Prestatieladder te waarborgen is een “C. Communicatieplan” opgesteld. Hierin zijn de betrokken interne en externe stakeholders vastgelegd, alsmede de wijze waarop met hen wordt gecommuniceerd. Het Communicatieplan wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

Invalshoek D: Participatie

EcoLoss Beheer BV heeft zich op de hoogte gesteld van welke sector- en keteninitiatieven er zijn op het gebied van CO2-reductie. Deze zijn geïnventariseerd, waarna is besloten om aansluiting te zoeken bij één van deze initiatieven. In het document ”D. Sector- en keteninitiatieven” is dit nader uitgewerkt en aantoonbaar gemaakt. Om deel te kunnen nemen aan dit initiatief is er door de directie afdoende budget beschikbaar vrijgemaakt. Dit document wordt op jaarlijkse basis geactualiseerd en is hiernaast te downloaden.

ISO 9001


Kort na de oprichting van EcoLoss Control – later EcoLoss Project is de werkwijze en ons milieu inzicht met aanverwante procedures op papier gezet en vastgelegd. Wij vonden en vinden dit van belang om de kwaliteit van de dienstverlening en onze omgang met het milieu te borgen en ook verbetertrajecten zichtbaar te maken en vast te leggen.

Inmiddels zijn alle werkprocessen vastgelegd onder de certificaten ISO 9001. We zijn continu bezig om processen te vernieuwen en te verbeteren en mogen stellen dat we een goed en mooi KVGM systeem hebben. Het betreft geen systeem omdat we het moeten, maar omdat we het willen!

ISO 14001


EcoLoss heeft een gecertificeerd milieuzorgsysteem opgezet volgens de nieuwste ISO 14001-norm. Daarbij worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Belangrijke onderwerpen die EcoLoss binnen het milieuzorgsysteem gebord heeft zijn de focus op leiderschap en risico management, en goede communicatie en bewustwording (van directie tot uitvoerenden).

VCA**


In de jaren 80 hebben huidige EcoLoss functionarissen tezamen met de toenmalige Stichting Europoort Botlekbelangen – nu Deltalinqs – mede aan de wieg gestaan van hetgeen nu VCA is.

Het spreekt dus voor zich dat we als firma VCA** gecertificeerd zijn en dat al onze buitendienst medewerkers in het bezit zijn van vakdiploma’s en vaardigheidscertificaten en uiteraard VCA**.

BRL SIKB 7000


Vanaf de oprichting was EcoLoss een bodemonderzoeksbureau met een eigen rijdend laboratorium. De sindsdien opgebouwde ervaring met het verwijderen van verontreinigde bodem, al dan niet direct volgend op een incident is een expertise van onze firma waarvoor we in het bezit zijn van het certificaat BRL SIKB 7000 hetgeen ons in staat stelt op basis van vastgestelde regelgeving verontreinigingen op te heffen.

Onze EHBI® werkwijze voorziet, indien en waar nodig, in een onmiddellijke aanpak van het probleem, 24 uur per dag 7 dagen per week conform de vigerende wet- en regelgeving. We hebben inmiddels een zeer grote ervaring opgebouwd in alle sectoren; publieke ruimte en bedrijfsterreinen.